【Gran Piano Yamaha A1L 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Gran Piano Yamaha A1L

Yamaha A1L là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 6 năm 2007.Một mẫu đại dương cầm nhỏ gọn