【Grand Piano Yamaha A1 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha A1

Yamaha A1 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1993 cho đến tháng 9 năm 1994.Một mẫu đại dương cầm nhỏ gọn