【Grand Piano Yamaha EA1 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha EA1

Yamaha EA1 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 11 năm 2000 cho đến tháng 8 năm 2008.Một mẫu đại dương cầm nhỏ gọn