【Grand Piano Yamaha GB1K 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha GB1K

Yamaha GB1K là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 3 năm 2011.Một mẫu đại dương cầm nhỏ gọn của Yamaha.